» » पक्राउ परेका नेताहरुलाई बिना शर्त अविलम्ब रिहा गर्न फोरम नेपाल जोडदार माग गर्दे निकालिएको प्रेस विज्ञप्ति यस्तो रहेछ,


ldlt M @)&@.)%.@(
k|]; lj1lKt

dw]z÷y?x6sf] clglZrtsfnLg cfGbf]ngsf qmddf oxL efb| @* ut] ;+o'Qm nf]stflGqs dw]zL df]rf{sf g]tfx?nfO{ /f}t6xsf] uf}/af6 k|x/Ln] kqmfp u/]sf] 36gfk|lt ;+3Lo ;dfhjfbL kmf]/d g]kfnsf] uDeL/ Wofgfsif{0f ePsf] 5 . df]rf{sf] ;+o'Qm a}7s rln/x]s} a]nf cfGbf]ngsf] d'Vo 36s ;+3Lo ;dfhjfbL kmf]/d g]kfnsf s]G›Lo ;b:oåo /fd]Zj/ ofbj / /fdlszf]/ ofbj, t/fO{–dw]z nf]stflGqs kf6L{sf g]tf clgn l;+x, ;b\efjgf kf6L{sf z]if hdz}b / kmf]/d nf]stflGqssf lhNnf cWoIf cho u'Ktf;lxt % hgfnfO{ k|x/Ln] lu/km\tf/ u/L lhNnf k|x/L sfof{no uf}/df /flvPsf] 5 . k|x/Lsf] o;k|sf/sf] u}/sfg"gL / sfo/tfk"0f{ sbdsf] 3f]/ lgGbf ub}{ kqmfp k/]sf g]tfx?nfO{ lagf zt{ cljnDa l/xf ug{ kmf]/d g]kfn hf]8bf/ dfu ub{5 .
gofF ;+ljwfgdf cfkm\gf dfu :yflkt u/fpg eO/x]sf] zflGtk"0f{ cfGbf]ngdf k|x/L r/d bdg ul//x]sf] / /fHosf] o;k|sf/sf] cft+ssf/L Pj+ cTofrf/L /j}ofn] cfGbf]ng lbgk|ltlbg r/d pTsif{df k'lu/x]sf] cj:yfdf hgtfsf] cfGbf]ngaf6 ql;t eO{ u}/sfg"gL ?kdf g]tf sfo{stf{nfO{ w/ks8 u/L y'gfdf /fVg], uf]nL xfGg] sfo{af6 ljrlnt geO{ d'lQmsfdL hgtfsf] Jofks ;xeflutfdf hf/L cfGbf]ngnfO{ cem prfO{df k'¥ofpg kmf]/d g]kfn ;a}nfO{ cfXjfg ub{5 .
dw]z÷y?x6 If]qdf hf/L hgtfsf] zflGtk"0f{ cfGbf]ngdf k|x/Ln] cft+ssf/L ;/x cfGbf]ng bdg u/]sf], 5ftL / 6fpsf]df tfs]/ uf]nL xfg]sf], ;of}+ hgtfnfO{ 3fOt] agfO{ c+ue+u u/]sf], hgtfsf] 3/3/df k;]/ dlxnf Pj+ afnaflnsfnfO{ lgd{d s'6lk6 hf/L /x]sf]n] /fHolj?4 :jtGqfk"j{s cfkm\gf dfu /fVg kfpg] / zflGtk"0f{ cfGbf]ngdf ;xefuL x'g kfpg] clwsf/sf] /Iffsf nflu kxn ul/lbg'x'g / k|x/Ldfkm{t\ ;/sf/n] dw]z÷y?x6 If]qdf dRrfPsf] /fHo cft+s aGb ug{ 7f]; sbd rfNg' x'g /fli6«o tyf cGt/f{li6«o lgof]u, dfgjclwsf/ ;+3 ;+:yf, gful/s ;dfh / ;+rf/dfWodx?nfO{ xflb{s cg'/f]w ub{5f}+ . o;}u/L, cfGbf]ngsf qmddf k|x/Lsf] cdfgjLo bdgaf6 3fOt] ePsfx?sf] tTsfn lgz'Ns cf}ifwf]krf/, lu/km\tf/ ul/Psf g]tf Pj+ sfo{stf{sf] lagf zt{ l/xfO{ / cfGbf]ngdf Hofgsf] cfx"lt lbPsf d[tsx?nfO{ cljnDa ;xLb 3f]if0ff ug{ ;+3Lo ;dfhjfbL kmf]/d g]kfn hf]8bf/ dfu ub{5 .
Sign of Prasuram Basnet


                                                              kz{'/fd a:g]t
                                                                  ;lrj
प्रेस विज्ञप्ति

मधेश/थरुहटको अनिश्चितकालीन आन्दोलनका क्रममा यही भाद्र २८ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई रौतटहको गौरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनाप्रति संघीय समाजवादी फोरम नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मोर्चाको संयुक्त बैठक चलिरहेकै बेला आन्दोलनको मुख्य घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्यद्वय रामेश्वर यादव र रामकिशोर यादव, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता अनिल सिंह, सद्भावना पार्टीका शेष जमशैद र फोरम लोकतान्त्रिकका जिल्ला अध्यक्ष अजय गुप्तासहित ५ जनालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरमा राखिएको छ । प्रहरीको यसप्रकारको गैरकानूनी र कायरतापूर्ण कदमको घोर निन्दा गर्दै पक्राउ परेका नेताहरुलाई बिना शर्त अविलम्ब रिहा गर्न फोरम नेपाल जोडदार माग गर्दछ । 
नयाँ संविधानमा आफ्ना माग स्थापित गराउन भइरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी चरम दमन गरिरहेको र राज्यको यसप्रकारको आतंककारी एवं अत्याचारी रवैयाले आन्दोलन दिनप्रतिदिन चरम उत्कर्षमा पुगिरहेको अवस्थामा जनताको आन्दोलनबाट त्रसित भई गैरकानूनी रुपमा नेता कार्यकर्तालाई धरपकड गरी थुनामा राख्ने, गोली हान्ने कार्यबाट विचलित नभई मुक्तिकामी जनताको व्यापक सहभागितामा जारी आन्दोलनलाई अझ उचाईमा पु¥याउन फोरम नेपाल सबैलाई आह्वान गर्दछ । 
मधेश/थरुहट क्षेत्रमा जारी जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले आतंककारी सरह आन्दोलन दमन गरेको, छाती र टाउकोमा ताकेर गोली हानेको, सयौं जनतालाई घाइते बनाई अंगभंग गरेको, जनताको घरघरमा पसेर महिला एवं बालबालिकालाई निर्मम कुटपिट जारी रहेकोले राज्यविरुद्ध स्वतन्त्रापूर्वक आफ्ना माग राख्न पाउने र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन पाउने अधिकारको रक्षाका लागि पहल गरिदिनुहुन र प्रहरीमार्फत् सरकारले मधेश÷थरुहट क्षेत्रमा मच्चाएको राज्य आतंक बन्द गर्न ठोस कदम चाल्नु हुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियोग, मानवअधिकार संघ संस्था, नागरिक समाज र संचारमाध्यमहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको अमानवीय दमनबाट घाइते भएकाहरुको तत्काल निशुल्क औषधोपचार, गिरफ्तार गरिएका नेता एवं कार्यकर्ताको बिना शर्त रिहाई र आन्दोलनमा ज्यानको आहूति दिएका मृतकहरुलाई अविलम्ब सहीद घोषणा गर्न संघीय समाजवादी फोरम नेपाल जोडदार माग गर्दछ । २०७२।०५।२९


पर्शुराम बस्नेत
 सचिव 

About saharatimes

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

..